Przejdź do treści

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI www.biblioteka119.pl

Beata Jakubowska - nauczyciel bibliotekarz CXIX Liceum Ogólnokształcącego im. Jacka Kuronia w Warszawie, zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.biblioteka119.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Multimedia
 • Treści z serwisów zewnętrznych

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Beata Jakubowska
 • E-mail: beatajakubowska@zlota58.edu.pl
 • Telefon: 226201141

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Kuratorium Oświaty w Warszawie
 • Adres: Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 • E-mail: kuratorium@kuratorium.waw.pl
 • Telefon: 22 551 24 04

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po stronie za pomocą klawisza TAB lub SHIFT+TAB oraz mogą używać innych skrótów klawiaturowych.
 • Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych, w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie.
 • Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Na stronie jest zainstalowane narzędzie do zmiany kontrastu. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Osoba zamieszczająca teksty na stronie dokłada starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności. Zdjęcia i grafiki w serwisie posiadają zdefiniowane alternatywne opisy tak, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych oraz osób, które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.
 • Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez program czytający dla osób niewidomych NVDA.
 • Wszystkie podstrony wyświetlają się prawidłowo niezależnie od zastosowanego przez użytkownika oprogramowania i sprzętu. Każdą podstronę można przeglądać oraz drukować jej zawartość na różnych urządzeniach elektronicznych.
 • Całość serwisu zbudowana jest z wykorzystaniem oprogramowania WordPress na bazie danych MySQL, językach PHP, HTML i CSS.
 • Funkcjonowanie strony zostało przetestowane na komputerach z popularnymi przeglądarkami Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox.

Inne informacje i oświadczenia

Procedura wnioskowa i skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.